علي اكبر ابراهيمي:

شناسایی اتیسم در دو سال اول زندگی

سال های اولیه زندگی، دوره بحرانی و حساس برای رشد جسمانی ، حرکتی، شناختی، اجتماعی- عاطفی و رفتاری کودک است چرا که این دوره ، پایه و اساس رشد بعدی و آینده فرد است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات