وحدت یا برائت؟! کدام بر حق است؟

وحدت و برائت هر دو جزء لاینفک دین مبین اسلام هستند و کنار گذاشتن هر یک از این دو از پیکره دین خطایی فاحش است. و از طرفی پرواضح است که مطرح نمودن وحدت و برائت (به موازات یکدیگر) به اصطلاح مصداق دلادلا شترسواری نمودن است…

آخرین اخبار

تبلیغات