کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان:

اختلاف دما و پدید خشکسالی به وجود ریزگردها منجر می شود

کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با اشاره به غلظت بیش از ۱۰۰۰ برابری غبارها در سال های اخیر، افزود: اختلاف دما و پدیده خشکسالی به وجود ریزگردها منجر می شود

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات