نوشتار 2:

اسرائیل به کجا چنین شتابان

ادعای” یهودی آزاری” نقطه اغازین شکل گیری “هویت مشترک” یهودیان پراکنده در سراسر جهان گردید . در ادامه برای اثبات ، برتری و تداوم این هویت تلاش گردید تا مهاجرین وارد شده به فلسطین خود را” قومی برتر” نشان دهند.

آخرین اخبار

تبلیغات