فاطمه دانش پسند

یک تلنگر، آسیب های اجتماعی در زنان روستایی

امروزه زنان روستايي در منزل خود با ديدن مظاهر زندگي شهري و جهاني در رسانه هاي داخلي و جهانی(ماهواره) در معرض دگرگونی خلقیات قرار گرفته است.

نگاه مسئولین را می طلبد

آثار تاریخی هرند طفل سر راهی که کسی بیماری آنها را نمی بیند

آنــــان كه خــاك را به نظــــر كيــميا كننـــد آيـــا شـود كه گوشــه چشمي بـه ما كننـــد.

شهر هرند در صفحات تاریخ باستان/ تصاویر

شهر هرند در صفحات تاریخ باستان/ تصاویر

آخرین اخبار

تبلیغات