نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

بحث ایمنی و زیبایی پل سی و سه پل در حصارکشی مد نظر قرار گیرد

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با بحث حصارکشی سی و سه پل گفت: به منظور اجرای این طرح اول بحث ایمنی پل برای جلوگیری از وقوع اتفاقات پی در پی برای مردم و دیگری بحث زیبایی پل به منظور آسیب نرسیدن به پل مدنظر قرار می گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات