در پی آتش سوزی کارخانه ی پردیس کوهپایه:

نیاز ضروری آتش نشانی کوهپایه به کادر مجرب آتش نشان

کارخانه ی پردیس صنعت شهرک صنعتی کوهپایه آتش گرفت ولی آنچه بیشتر از آتش سوزی جلوه نمایی می کند نیاز آتش نشانی شهرداری کوهپایه و کادر مجرب آتش نشان می باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات