مردی برای همیشه‌ تاریخ؛

امید، تلاش و اخلاص؛ مهمات «آتش به اختیار بودن»

حاج ابراهیم همت تمام سالهای زندگی اش آن جایی که احساس می کرد نیاز است در ابعاد امنیتی و اقتصادی تا علمی و فرهنگی و نظامی آتش به اختیار بود در حالی که در بیشتر موارد از طرف ارگانهای ذیربط مورد کم لطفی قرار می گرفت.

آخرین اخبار

تبلیغات