بهرام کاردان سرمایه گذار مجموعه گردشگری آب گرم(کوهپایه )

حمایت دولت از سرمایه گذاران در زبان خلاصه نشود

سرمایه گذار مجموعه گردشگری آب گرم کوهپایه گفت: اگر در شرق اصفهان بخواهیم از بن بستی که در روستاها به جهت خشکسالی تحمیل شده است بیرون آییم می بایست به سراغ ظرفیت ها و پتانسیل گردشگری روستا رویم و در این راه حمایت دولت نقش موثری ایفا می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات