معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان خبر داد:

اخطار به بیش از ۱۴۰ هزار مشترک پر مصرف آب در اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا استان اصفهان گفت: از چند سال گذشته به مشترکین پرمصرف آب اخطار داده شد که امسال به بیش از ۱۴۰ هزار مشترک پرمصرف آب در اصفهان اخطار داده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات