طرح«تام کاتن» برای ممانعت از خرید آب سنگین ایران

سناتور تندروی جمهوریخواه سنای آمریکا با ارائه طرحی سعی دارد تا مانع از خرید آب سنگین ایران از سوی واشنگتن شود.

آخرین اخبار

تبلیغات