آب در هاون می‌کوبید!

مدیر مسئول روزنامه کیهان مذاکره با آمریکا را مصداق آب در ‌هاون کوبیدن، دانست و نوشت: مذاکره با آمریکا به هیچ‌وجه اتفاق نخواهد افتاد و بازگشت آمریکا به برجام که بعضاً به آن دل‌بسته‌اند تنها با سه شرط لغو تمامی تحریمها، آزادی دارائیهای بلوکه شده ایران و جبران خسارات وارده، امکان‌پذیر خواهد بود.

قبح زدایی از تجرد دختران، کوبیدن آب در هاون

استاد دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه طرح‌ قبح‌زدایی از تجرد دختران مشابه برنامه کشورهای غربی در حوزه مسائل زنان است، گفت:‌ آیا درخواست اصلی دختران ایرانی، قبح زدایی از تجرد است؟

آخرین اخبار

تبلیغات