یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی مطرح کرد؛

خبری عجیب درباره آب ایران

یک کارشناس پژوهشکده مردم شناسی درباره وضعیت آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.
درباره وضعیت آب کشور تا ۲۲ سال آینده؛ نکات تامل انگیزی را تشریح کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات