روستاي كهن قارنه

خانه نشینی فراموش شده در دل قارنه اصفهان

خیلی دور، خیلی نزدیک در پس پیچ و خم خیابان های شهر گنبدهای فیروزه ای، دهکده ای پنهان است که قدمتی دارد به درازای 3500 تا 7000 سال. دهکده ای که سراسر بناها و عمارت های آن از خشت و گِل ساخته شده است ؛ خشت و گلی که سالیان سال زیر هجوم تازیانه باد و باران سر خم نموده اند و درد آن را به جان خریده اند و دم برنیاورده اند.

راز حمام اسرار آمیز کشف شد

شیخ بهایی از بزرگترین دانشمندان عصر صفوی است که در علوم فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت و مجموعه تالیفاتی که از او بجای مانده در حدود ۸۸ کتاب و رساله است.

آخرین اخبار

تبلیغات