عضو شورای شهر اصفهان

حیات آب‌های شیرین زیرزمینی اصفهان با نفوذ آب‌های تلخ در خطر است

عضو شورای شهر اصفهان گفت: حیات آب‌های شیرین زیرزمینی اصفهان با نفوذ آب‌های تلخ در خطر است و این روزها خشکی زاینده‌رود اثرات سوئی در اصفهان به جا گذاشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات