رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان:

بخش‌های آب‌بر استان یزد مهمان حقابه‌داران زنده رود هستند

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان با بیان اینکه صنعت و کشاورزی استان یزد 17 سال با حقابه کشاورزان اصفهانی می‌چرخد، گفت: با توجه به اینکه هنوز تونل سوم کوهرنگ به بهره برداری نرسیده است بخش‌های آب‌بر استان یزد مهمان حقابه داران زنده رود است .

آخرین اخبار

تبلیغات