صدای عطش اصفهان بیش از هر جایی بلند است

لبخند رضایت از نسخه علاج درد کشاورزان/ کشاورز اصفهانی: به جای کشت قبلی زعفران می‌کارم

با توجه به اهمیت آب و عدم دسترسی به منابع کافی ادامه کشاورزی سنتی چون زدن تبری به تنه درخت و ترسیم نابودی آب، این مایه حیات است که تسکین و مرهم و علاج کشاورزان این روز‌ها تغییر در شکل استفاده از آب، مصرف بهینه آن و استفاده از یک الگوی کشت متناسب با شرایط حال است.

آخرین اخبار

تبلیغات