مزارع آبیاری شده با پساب در اصفهان شناسایی شدند

مزارع به هیچ عنوان حق استفاده از پساب برای آبیاری محصولات کشاورزی را ندارند، بنابراین بهداشت محیط استان با یک اقدام ضربتی این مزارع را شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات