نایب رییس شورای شهر اصفهان:

برچسب آلوده ترین شهر کشور در شان اصفهان نیست

نایب رییس شورای شهر اصفهان مطالعه دقیق در تکمیل پروژه ی مترو را از عوامل جلو گیری از برخورد به بن بست در مراحل ادامه ی پروژه عنوان کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات