معاون وزیر نفت در امور گاز

دریافت آبونمان گاز با عنوان جدید

موضوع حذف آبونمان گاز از مشترکین که بیش از چهار ماه از مطرح شدن آن می گذرد با واکنش جدید مدیرعامل شرکت ملی گاز مبنی بر ادامه دریافت و تغییر نام آن به هزینه خدمات مستمر خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات