معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان

کاهش 4 میلیارد مترمکعبی آورد سد زاینده رود در 10 سال

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان گفت: سد زاینده رود در 10 سال گذشته 4 میلیارد متر مکعب کاهش آورد داشته است.

آخرین اخبار

تبلیغات