نقش اعتماد مردم به مسئولان شهری؛

اعتماد اجتماعی و تاثیر آن بر پیشرفت و آبادانی جامعه

اعتماد در جامعه، قطعا باعث تعامل بیشتر انسانهای یک جامعه خواهد بود که توسعه و آبادانی را به همراه خواهد داشت؛ البته اعتماد نه تنها در سطح خانواده مهم است، بلکه در سطح جامعه نیز موضوعی است که خود مسئولان باید با اَعمال درست، درصدد جلب آن باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات