اُمید، مُستقل یا اُصولگرا؛

مردم شهرستان های جنوب اصفهان به کدام گرایش سیاسی اعتماد می کنند؟

هر چند حامیان دولت و جمع عارف و دوستانش تلاش می کنند کرسی های باقی مانده را هم با انتساب به خودشان به هر طریق ممکن تصاحب کنند اما به یقین این سرانگشتان مردم و هوشمندی آنان در هر مرحله ای است که سرنوشتی دیگر را رقم می زند.

آخرین اخبار

تبلیغات