عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت:

معضل آلودگي هوا با مشاركت مردم حل مي شود

عضو شوراي اسلامي شهر اصفهان گفت: كاهش آلودگي هوا بدون مشاركت مردم و سمن هاي فعال محيط زيست امكان پذير نيست و بايد از پتانسيل سمن ها در اين خصوص بيشتر استفاده كرد.

آخرین اخبار

تبلیغات