سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود:

زنگ انشاء دانش آموزان دختر رامشه ای به وقف اختصاص یافت/ تصاویر

زنگ انشاء دانش آموزان دختر رامشه ای با حضور سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود و جرقویه به وقف اختصاص یافت.

آخرین اخبار