احمد صادقی

یلدا بهانه ای برای با هم بودن

شب یلدا یا همان شب چله درازترین شب سال، آخرین روز فصل پاییز و اولین شب فصل زمستان است. ایرانیان از دیرباز بر این باور بوده اند که فردای شب یلدا با دمیدن خورشید، روزها بلند تر شده و تابش نور ایزدی افزونی می یابد، آخر پاییز و اول زمستان را شب زایش مهر یا زایش خورشید می خواندند و برای آن جشن بزرگی برپا می کردند.

زهرا حسینی

خون دل گاو خونی

مرغان مهاجر خوب به یاد دارند آب هایی را که دست خوش هزاران دست شده بود و آخر به مادر بزرگ پیرش می رسید تا میزبان خوبی برای مهاجران از راه رسیده باشد.

دکتر محمد انصاری پور

دانشجو، عقلانیت، آزادی

دانشجویی که دل در گرو سعادتمندی افراد مملکت خویش داشته باشد در مقابل قدرت های زورگو و مستکبر می ایستد و مبارزه می کند، قدرت دفاعی جامعه را ارتقاء می بخشد و سنگینی بار تحریم را می شکند.

زهراحسینی

زاینده رود و خنده تلخ پسته هایش

روزی که زاده شدی، کسی نمی دانست تو همانی که نصف جهان از تو زائیده خواهد شد.قله نشینان پایتخت فقط به نصف جهانت مینازند و هرگاه می خواهند از زیبائیهای کشورشان تعریف کنند، فرزند تو را به رخ می کشند.

تکه های پازل خانواده ی منظم در دست زن

از آنجا که آدمی در مسیر تکامل است و برای رسیدن به کمال باید، در پرتو عقل از کوتاهترین راه بهره جوید تا به هدف خویش دست یابد، نظم و انضباط را به عنوان کوتاهترین راه می شود نام برد.

زهرا حسینی

صندلی های گران قیمتی که چوب حراج بر آنها زده شد!

تخصص هایی که اندوخته سالها تلاش افراد بودند در جایی به کار گرفته می شوند که با سوهانی از روی نبود تجربه ساییده می شوند.

آخرین اخبار