شهرک گلخانه ای پیشنهادی در ادامه خشکسالی

با استمرار خشکسالی در استان اصفهان می بایست راه حلی اساسی برای پیدا کردن این مشکل به وجود آید تا بتواند در راستای شغل های جایگزین منبع درآمد خانواده ها باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: عدم رسیدگی به مشکلات زاینده رود باعث نابودی کشاورزی اصفهان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

بخش کشاورزی نیازمند حمایت در سطح ملی است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: بخش کشاورزی استان به دلیل اعتبارات محدود استانی بیشتر نیازمند حمایت اعتباری در سطح ملی است.

مسئول تولیدات گیاهی شهرستان اصفهان اعلام کرد.

کاهش تولید گندم شهرستان اصفهان درمناطق متکی به آب رودخانه

مسئول تولیدات گیاهی شهرستان اصفهان گفت: اگر آبی برای کشت بهاره باز نمی شد، خسارت وارده به کشاورزی شرق اصفهان صددرصد بیشتر ازاین بود.

آفت مزارع چغندر در منطقه جرقویه علیا

کرم برگخوار چغندراصلی ترین آ فت چغندر در منطقه جرقویه علیا می باشد.

كارشناس گياهپزشكي جهاد كشاورزي منطقه جرقويه عليا

وجود بیماری سیاهک معمولی ذرت در منطقه جرقویه علیا

خسارت این بیماری علاوه برجنبه کمی دارای جنبه کیفی هست. وجود این بیماری موجب بروز بیماری گیاهچه میری نیزمی شود .

سوزاندن کلش مزارع آسمان شرق اصفهان را تیره کرد

دکتر حیدریان گفت: گیاه زباله نیست و اثرات آتش زدن کلش در اراضی کشاورزی و دود حاصل،خطرات تنفسی حادی ایجاد نمی کند ولی مواد الی مفید زمین را از بین می برد.

برگزاری کلاس های پرورش قارچ در منطقه جرقویه علیا

در ادامه برگزاری دوره های خود اشتغا لی واجرای طرح اقتصاد مقاومتی کلاس پرورش قارچ با حضورعلاقه مندان به این حیطه ی کاری تشکیل شد .

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات