سرویس: سیاسی » انتخابات 08:45 - یکشنبه 02 اسفند 1394

با صدور بیانیه ای/

محمود معلمی به نفع مجمع اصولگرایان اصفهان از نامزدی مجلس انصراف داد+ بیانیه

در ادامه نهضت انصراف به نفع اتحاد اصولگرایان، محمود معلمی ازنامزدی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف داد.

به گزارش اصفهان شرق؛ محمود معلمی در ادامه نهضت انصراف به نفع اتحاد اصولگرایان با صدور بیانیه ای از نامزدی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انصراف داد.

متن انصراف محمود معلمی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
اکنون که در آستانه ی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم وروزهای حساس وسرنوشت سازی راطی می کنیم، توجه مردم شریف اصفهان رابه نکاتی چندجلب می نمایم:

۱-اینجانب ازقبل ازپیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)درتظاهرات ومجالس ومحافل انقلابی به جهت مقابله بانظام استبدادی ووابسته ی شاهنشاهی شرکت داشته وپس ازپیروزی انقلاب تاکنون باعنایات الهی درصحنه های مختلف ماننددفاع مقدس وپس ازآن درمقابله باجنگ نرم جبهه استکبارهمواره حضوری فعال داشته وبه روشنگری دربین آحادواقشارمختلف مردم درسطح کشور،استان وشهرستان اصفهان ونیزتدریس دربرخی دانشگاهها پرداخته ام وخودرادرزمره ی نیروهای مؤمن انقلابی ،ولایی ودارای اندیشه ی اصولگرایی می دانم.

۲-حضورحداکثری ملت ایران وازجمله مردم شریف ومتدین اصفهان رادرانتخابات پیش رولازم دانسته وتاکیدبرانتخاب هوشمندانه دارم واعتقادم بر این است که بااندیشه وتفکرارزشی،انقلابی واصولگرایی، می توان آرامش،امنیت ،عقلانیت وانقلابی گری راکه لازمه ی ایجادحماسه ی دینی،فرهنگی،سیاسی و… است بر کشورحاکم کردوخودراموظف به انجام هراقدام وعملی که باعث تقویت وموفقیت این تفکروراه وروش بشودمی دانم.

۳-موفقیت نامزدهای ارزشی ،مؤمن،انقلابی واصولگرای واقعی رادرانتخابات آرزو وهدف میدانم ومعتقد به اعتلاف وتجمیع آرای نامزدهای انقلابی می باشم وبایدازهراقدامی که باعث تفرق درآرا است پرهیزشود.

۴-باتوجه به تجاربی که درطول سالهای اول انقلاب تاکنون درمسئولیت هاو درعرصه های مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی وشناخت جریانهای سیاسی وشناختی که نسبت به ترفندهای دشمنان بویژه استکبارجهانی به سرکردگی امریکای جهانخواربه دست آورده ام تکلیف و وظیفه ی خود دیدم که به عنوان نامزدانتخابات مجلس وحضوردرعرصه ی قانونگذاری ورودنمایم.

۵-اینجانب درسخنرانی های خود درطول سالهای گذشته وبویژه درماه ها وهفته های اخیرضمن توجیه مردم نسبت به وضعیت داخلی کشورمخصوصآدردوسال ونیم گذشته دردولت باصطلاح اعتدال درحوزه های مختلف ومسائل منطقه ای وجهان وظیفه ی خودمی دانستم مردم رادرجهت منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)بویژه درموضوعات سبک زندگی اسلامی،اقتصادمقاومتی،دانشگاه اسلامی وخطراتی که ازناحیه ی برخی جریانات ازجمله: «غربگراها،متحجرین،انقلابیون فرسوده ،وابستگان به کانون های ثروت وقدرت وفتنه گران»که به دنبال حذف جریان اصیل انقلابی هستندروشنگری نمایم وازمنتخبین ملت انتظاردارم درحوزه های فوق نهایت تلاش رادرحیطه ی وظایف قانونی خودبه عمل آورندتارضایت خداوند متعال وخوشنودی مقام معظم رهبری ورفع مشکلات مردم که متاسفانه ناشی ازعدم دقت درقانونگذاری ،ضعف درنظارت براجرای صحیح قانون،سوء مدیریت و نگاه لیبرالیستی وغرب گرایانه وغیرانقلابی است رامنجرشود.

۶-وظیفه ی خودمی دانم ازهمه ی عزیزانی که درجهت وفاق نیروهای ارزشی وگروه های مختلفی که مدعی اصولگرایی بوده اندباتشکیل جلسات،همایش واقدامات خودکه انشاالله باعث موفقیت نامزدهای اصولگرا خواهدشد تشکرنموده وازخداوندمنان برای آنهاجزای خیرراطلب نمایم.

۷-اینجانب ضمن ایراداتی که به ترکیب مجمع اصولگرایان داشته ام ولی به جهت ارج نهادن به زحمات آنها واعتماد به علمای بزرگواری که نظارت برتصمیمات مجمع رابرعهده داشته وبالحاظ شرایط بوجودآمده ونیزبرای تقویت جبهه ی اصولگرایی وضرورت وفاق نیروهای مؤمن وانقلابی واصولگرا،تجمیع آرا رالازم می دانم هرچند که توقع مواجهه ی دوراندیشانه تری راازچهره های باسابقه ی اصولگرایان داشتم بنابراین ازنامزدی این دوره انتخابات انصراف داده وبرای منتخبین اصولگرا آرزوی موفقیت درجهت منویات مقام معظم رهبری رادارم .امیددارم درآینده ایرادات فعلی رفع شود.

۸-وظیفه ی خودمی دانم ضمن انصراف ازنامزدی انتخابات مجلس ازآن دسته ازاقشارمختلف مردم بزرگواراصفهان بویژه طلاب وروحانیون وائمه ی محترم جماعات ، بسیجیان عزیز،پاسداران انقلاب اسلامی،جانبازان،رزمندگان ،پیشکسوتان سپاه،فرهنگیان،اساتیدمحترم دانشگاهها،دانشجویان،بازاریان واصناف، وگروه های مختلف اصولگرا که مشوق وعلاقه مند به حضوراینجانب درعرصه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی بودند یاتمایل داشتنددراعتلاف های آنهاشرکت کنم ولی به جهت کمک به وحدت و پرهیزازسوء استفاده بدخواهان عذرخواهی و تشکرمی نمایم ، وهمگان رابه حضورباشکوه درانتخابات خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی وانتخاب هوشمندانه درهفتم اسفندفرامی خوانم .استدعا دارم حقیررا ازدعای خیرفراموش نکنند.
ازخداوندمنان مسئلت دارم روحیه مردمی وخدمتگذاری رادرعرصه ی سیاسی،فرهنگی درجهت روشنگری ازمن سلب نگرداندومشمول این جمله ی شهیدبهشتی باشم: «ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت»

والعاقبه للمتقین
محمودمعلمی

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.