سرویس: غیر تولیدی » نقلی 17:00 - یکشنبه 30 آذر 1393

شهر پایدار بر پایه مدیریت شهری اطلاعات محور تحقق می یابد

اصفهان شهر دانش محورمی شود

در سال های اخیر بسیاری از تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها در زمینه مسائل شهری به دلیل فقدان مطالعه دقیق و همچنین ناهماهنگی با شرایط موجود خسارات اقتصادی و آسیب های اجتماعی فراوانی به همراه داشته است.

اصفهان شرق: در حالی که انجام مطالعات روزآمد دربارهمسائل شهر، با نگاهی آماری و تحلیلی به شهر و مسائل آن، شهر را به سوی بالندگی و توسعه متوازن هدایت می کند.
دانایی یکی از محورها و شاخص های اصلی پیشرفت و بالندگی هر جامعه به شمار می رود و «پژوهش » که فعالیتی منسجم برای رسیدن به شناختی روشن تر از مفاهیم پیرامون، راهی جذاب و بی انتها برای گسترش مرزهای دانش و پنجره ای برای گشودن رو به افق های تازه برای آیندگان است، به عنوان مهم ترین رکن تحقق دانایی شناخته می شود.
موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی )پژوهش مدار( در آن جامعه است. رویکرد پژوهشی نگاهی مبتنی بر پژوهش نسبت به موضوع های گوناگون است.
نگاه پژوهش مدار، بیش از هرگونه تصمیم، به مطالعه وضعیت موجود می پردازدو با بررسی و تجزیه و تحلیل مشاهدات بهترین راهکار را شناسایی و انتخاب می کند. با این رویکرد می توان از نتایج آثار سایر پژوهشگران و دیدگاه های صاحب نظران بهره برد.
یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت شهری « شهر دانش محور » است. توجه به مسائل و مشکلات روزافزون شهرها و ضرورت مدیریت شهرها بر مبنای دانش، تحقق « شهر دانش محور » را اجتناب ناپذیر کرده است.
«شهر دانش محور » رویکردی توسعه ای است، که هدف نهایی آن دستیابی به توسعه شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است.
این شهرها می توانند با بهره گیری از دانش، راه حل های موثری برای حل مشکلات یافته و در عرصه رقابت جهانی فرصت های تازه ای ایجاد کنند.
افزایش تعداد دانشجویان، دانشگاهیان، تنوع فرهنگی و اجتماعی، سطح بالای کیفیت زندگی، دسترسی آزاد به اطلاعات و زیرساخت های دانش از ویژگی های شهرهای دانش مدار هستند و در چنین شهری، خلاقیت و نوآوری به قشرخاصی محدود نیست و همه شهروندان باید خلاق و نوآور باشند.
از دیگر ویژگی های شهر دانش مدار می توان به فراهم بودن زیرساخت های شهری، فرهنگ تقسیم دانش، توسعه دانش مدار، شبکه های فناوری اطلاعات و طراحی شهری مطلوب اشاره کرد.
در شهرهای دانش محور، دانش آفرینی و سرمایه گذاری در استخراج،انتشار و ارائه دانش جدید برای تولید محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده، هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی بخش عمومی پشتیبانی می شود و در نهایت ثروت در  شهر تولید می شود.
برای تبدیل شدن یک شهر به شهر دانش مدار، تغییر در نحوه برنامه ریزی شهر، تغییر در نگرش ها، همگرایی و تعاملات و هم اندیشی و فراهم آوردن زیر ساخت های شهر دانش مدار ضروری اس ت و باید مورد توجه قرار گیرد.بر اساس این رویکرد شهر باید با مدیریت دانش ) ) knowledge management تصمیم های بهتری اتخاذ کند.
تکرارها را کاهش دهد، نوآوری را افزایش داده و به یکپارچگی و همکاری و بهره وری بالایی دست یابدو تحقق این امر جز از طریق پژوهش میسر نخواهد شد.
برای دستیابی به شهر دانش محور، پژوهش و نوآوری باید در اولویت برنامه های شهری قرار گیرد. تعدد و تنوع فعالیت ها و وظایف مدیریت شهری در سطوح مختلف راهبردی تا سطح عملیاتی از یک سو و خلاقیت و نوآوری مورد نیاز شهر امروز از سوی دیگر سبب شده است تا تحقق بهینه شهر آرمانی و پایدار تنها بر پایه های مدیریت شهری اطلاعات محور استوار باشد، پایه هایی که مطالعات و پژوهش زیربنای آن را تشکیل می دهد.
تحقیق و پژوهش در مسائل شهری از اهمیت بر خوردار است، زیرا انجام مطالعات روزآمد درباره مسائل شهر ،به نگاهی آماری و تحلیلی به شهر و مسائل آن نیاز دارد.
این نگاه با بهره گیری از نظرات کارشناسانه می تواند مدیریت شهری را با نظارت شورا و مدیریت اجرایی شهرداری به سوی بالندگی و توسعه متوازن هدایت کند.

اصفهان باید بر محور پژوهش اداره شود
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه پژوهش یکی از اساس یترین نیا زها برای دستیابی به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور محسوب می ش ود ، عنوان کرد :قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است.
مهندس امینی با بیان اینکه نوع و سطح فعالیت های پژوهشی یکی از شاخ صهای اصلی توسعه و پیشرفت شهر و کشور محسوب
می شود، تاکید کرد: پژوهش یکی از محور های مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری است.
وی گفت: پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشور های پیشرفته در نتیجه سرمای هگذاری
در بخش پژوهش است.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: اداره شهر بزرگی مانند اصفهان باید بر محور پژوهش باشد.
مهندس امینی با اشاره به اینکه بدون تردید نتایج علمی و واقعی پژوه شهای علمی م یتواند زمین ههای رشد و توسعه شهر اصفهان
را بیش از پیش فراهم کند، عنوان کرد: برای تحقق این امر باید زمینه حضور بیشتر و بهتر دانشگاهیان در برنامه ریزی های شهر و شهرداری تسهیل شود.
طرح ها و برنامه هایی که با بررسی دقیق آماری و نگاه تحلیلی به انجام رسیده است از سطح بهره وری مطلوبی برخوردار است.
اکنون مدیران شهری به این باور رسیده است که زندگی شهری زمانی دلپذیر و رضایت بخش خواهد بود که برنامه ریزی شهری بر اصول علمی و استفاده حداکثری از ظرفیت های انسانی و طبیعی استوار شده باشد. در این مسیر ابتدا باید نیازهای شهروندان شناسایی وسپس با تلفیق داده های موجود و اعمال نظر متخصصان، برنامه های شهری تدوین شود. با نگاهی به سابقه پژوهش و کار پژوهشی در مدیریت شهری ایران نشان می دهد شهرداری ها ی کشور در این حوزه جایگاه مناسبی ندارند و تنها برخی از کلانشهرها ی کشور گام هایی در این مسیر برداشته اند.
بدون تردید اختصاص بودجه های منطقی و مناسب در امر تحقیق و پژوهش در کنار تعریف دقیق مساله و نیاز پژوهشی و کاربست نتایج پژوهشی می تواند نوعی سرمایه گذاری کمی و کیفی در بدنه سازمان مدیریت شهری بوده و باعث بالندگی این نهاد در ارتقای کمی و کیفی خدمات رسانی به شهروندان شود.
اکنون ترسیم چشم انداز «شهر دانش بنیان » یکی از اصلی ترین جهت گیری های راهبردی مدیریت شهری به شمار می رود.
چشم اندازی که بر نقش دانش و دانایی در برنامه ریزی و مدیریت شهری صحه می گذارد و تغییرات و تحولات شهری را در بستری از نوآوری ها و خلاقیت ها سمت و سو می دهد.برای جلوگيري ازاتلاف منابع و امكانات، افزايش بهره وري باید از پژوهش و دستاوردهاي علمي بهره گرفته شود.
شهر پديده اي زنده و پيچيده است و نيازمند شناخت و اخذ تصميمات صحيح است. بنابراین پژوهش و تحقيقات در مديريت شهري اهميت پيدا خواهد كرد زیرا رسيدن به توسعه پايدار مستلزم مديريت شهري اطلاعات محور است که پژوهش، زيربناي آن را تشکيل مي دهد.

همكاری شهرداری

 اصفهان با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهر اصفهان

 معاون برنامه ریزی، پژوهش و فن اوری اطلاعات شهرداری اصفهان از همکاری بسیار خوب شهرداری اصفهان با دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی شهر اصفهان و حتی با شهرهای دیگر خبردادو گفت: شهرداری اصفهان و معاونت، برنامه ریزی، پژوهش وفناوری اطلاعات شهرداری از ظرفیت های موسس ات و مراکز دانشگاهی استفاده می کند.
ابوالقاسم گلستان نژاد گفت: از ظرفیت دانشگاه ها در راستای رفع نیازهای پژوهشی نیز استفاده می کنیم و سالانه عناوین پروژه های
پژوهشی خود را از طریق حوزه های مختلف شهرداری شناسایی و بعد از طریق سایت خود اعلام می كنيم و از دانشگاه ها دعوت می شود در زمینه انجام پروژه های مطالعاتی و پژوهشی با ما همکاری کنند.
معاون برنامه ریزی، پژوهش وفناوری اطلاعات شهرداری اصفهان تاکید کرد:عناوین مورد نظر شهر داری به دانشگاه ها اعلام می شود و دانش جویان پایان نامه خود را تحت نظر دانشگاه و با نظرات شهرداری انجام می دهند.
اصفهان، شهر دانش محور یکی از مولفه های چشم انداز ۱۴۰۴اصفهان است و در بر نامه اصفهان ۹۵ نیز بر آن تاکید شده است.
معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات پلي است بين محققان، پژوهشگران و مديريت شهري و در این حوزه اولویت های
پژوهشی بر اساس نیازهای شهروندان و مدیریت شهری تهيه و تدوين می شود.در اصفهان بودجه های مناسبی برای انجام پژوهش هاي كاربردي اختصاص می یابد.
تعريف دقيق مساله و نيازهای پژوهشي و كاربست نتايج پژوهشي،نوعي سرمايه گذاري كمي و يكفي در مديريت شهري است وسبب رشد و بالندگی مدیریت شهری در ارتقاي كمي و كيفي خدمت رساني به شهروندان می شود.
برنامه ریزی، سیاست گذاری و تبیین استراتژی های لازم در بخش پژوهش و مطالعات، انجام طرح های پژوهشی، نظرسنجی و نیازسنجی، حمایت از انجام پروژه های تحقیقاتی و کاربردی و پایان نامه ها به صورت موثر و کارآمد، نیاز سنجی مطالعات و پژوهش های مورد نیاز بخش های مختلف شهرداری، تهیه و تدوین بانک های اطلاعاتی مورد نیاز امور پژوهشی، برگزاری جشنواره های پژوهشی و شرکت فعالانه در جشنواره های شهری،ملی و بین المللی از اقدامات شهرداری اصفهان است.

منبع:ایمنا

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.