سرویس: تولیدی ۰۰:۰۶ - چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۶

وقتی متهم جای شاکی می‌نشیند!

حجاب؛ اجبار یا فرهنگ؟

وقتی به حکمت حجاب در اسلام می نگریم انبوهی از معارف و ارزش هایی را در می یابیم که حافظ شخصیت و کرامت انسانی بانوان در محیط اجتماعی است.

اصفهان شرق_مهدی نجفی، بی تردید نگاه تک بعدی به حجاب و پوشش نمی تواند حقیقت ارزش و جایگاه آن را به اثبات رساند همانگونه که نگاه تاریخی محض به  پوشش زنان در ادیان الهی و جوامع بشری نیزنمی تواند به عنوان فلسفۀ حقیقی حجاب مورد توجه قرار گیرد.

مسیحیت تاریخی و حجاب گرایی با هدف سرکوب غرایز

به عنوان نمونه مسیحیت با توجه به عدم ازدواج حضرت عیسی (ع) و حضرت مریم(س)، راه رهبانیت و اجتناب از اجتماع را برگزید و  از حجاب  صرفاً به عنوان ابزار ترک  لذت های جنسی  بهره گرفت.

نفی کامل حجاب؛ آزادی مطلق جنسی و نظریه برهنگی

لیکن سیطرۀ تفسیر برهنگی یهود بر جوامع غربی که بر تقدس جسم انسان تأکید داشت و از فرهنگ جنسی آموزه های یهود نشأت می گرفت درست در نقطۀ مقابل تفسیر مسیحیت از حجاب قرار گرفت و البته بر آن برتری یافت و با نظریۀ فروید که حجاب را ریشه تمامی عقده های انسان و مانع لذت خواهی انسان بر می شمرد فرهنگ برهنگی در غرب با شروع انقلاب صنعتی کلید خورد که تا کنون نیز این سیکل معیوب در قالب سبک زندگی غربی پیامدهای مختلفی  بر ساحت عمومی و اجتماعی جوامع بشری به ودیعه گذاشته است.

برهنگی و نفی کرامت انسانی بانوان

گفتنی است تأکید بر برهنگی در غرب و نفی حجاب، در نتیجه به آسیب های متعدد اجتماعی به ویژه افراط گرایی در آزادی جنسی منتهی شده است؛ لذا برخی مولفه ها هم چون تشکیل خانواده و نشاط جنسی در چارچوب آن نهاد مقدس در غرب به شدت بی معنا شده است  و البته کرامت انسانی بانوان نیز به پای هوس های مردان در غرب ذبح گردید؛ اینچنین بود که فمینیسم با ادعای تظلم خواهی بانوان از مردان شکل گرفت که البته با طرح شعار نادرست برابری میان زن و مرد و نادیده گرفتن خصایص ذاتی زنان در عمل به تشدید نفی کرامت بانوان دامن زد؛زیرا طرح شعار برابری جنسیتی؛ زنانگی را به جامعه مردان سرایت داد و به زنان خصایص مردانه بخشید.

فروپاشی خانواده در سایۀ نفی حجاب(اجبار در بی حجابی)

از سوی دیگر برهنگی در غرب؛ افراط گرایی در ارتباطات جنسی(فحشا) را به همراه داشت و در نهایت به بی رغبتی کامل جنسی و بی معنایی در مفاهیم راهبردی هم چون مفهوم زندگی،خانواده و  تولید نسل انجامید و افسردگی و مشکلات عدیدۀ روحی و روانی در غرب اوج گرفت و  اینگونه بود که صنعت پورنو به عنوان محرک مصنوعی برای غرایز جنسی شکل گرفت تا به زعم خود از تبعات افسردگی فردی در غرب جلوگیری کنند حال آنکه خانه از پای بست ویران بود.

اسلام و چارچوب عقلانی حجاب

بی شک  حجاب گرایی افراطی و غیر عقلانی  مسیحیت تاریخی با هدف دوری کامل از غریزۀ جنسی  از یک سو  و نیز نفی کامل حجاب توسط فرهنگ یهود در قالب تفسیر برهنگی برای تحقق آزادی کامل جنسی چیزی نیست که بتواند پاسخگوی نیازها و دغدغه های فطری و عقلانی جوامع بشری  قرار گیرد .

بنابراین آنچه باید بیش از پیش مورد توجه باشد اهتمام به کارکردهای بینشی حجاب و در حقیقت عقلانیت حجاب در ایجاد تعادل میان فرهنگ جنسی و غریزه جنسی است که به خوبی در اسلام به آن تأکید شده است؛ عقلانیتی که نشان می دهد حجاب صرفاً یک پوشش نیست بلکه نشان دهندۀ یک رفتار، هویت و شخصیت متعالی است که در افراد به منصۀ ظهور می رسد.

بی شک واقعیت تلخ برهنگی و حجاب ستیزی در غرب از یک سو و نیز حجاب گزینی برای رهبانیت و دوری غیر عقلانی از غریزۀ خدادادی به سبک مسیحیت تاریخی، حقیقت کارکردهای بی بدیل حجاب  در اسلام را اشکار می کند.

حجاب در اسلام؛ اجبار یا فرهنگ؟

لذا وقتی به حکمت حجاب در اسلام می نگریم انبوهی از معارف و ارزش هایی را در می یابیم که حافظ شخصیت و کرامت انسانی بانوان در محیط اجتماعی است؛ ارزش هایی والا که منفعت آن به فرد، محیط پیرامونی و خانواده بر می گردد که در این میان سهم ارتقای شخصیتی و هویتی زنان حاصل از رعایت حجاب و پوشش به نحو ملموس بر دیگر مسائل برتری دارد.

حجاب و پویایی خانواده

از سوی دیگر حجاب از طریق تعادل میان عفاف گرایی در جامعه و ارضای صحیح غریزه در بستر ازدواج، مایۀ ارتقای سلامت روانی جامعه، پویایی نهادخانوداه و حفظ نشاط جنسی در چارچوب عقلانی و منطقی خانواده است.

بنابراین حجاب یک اجبار نیست بلکه در بطن خود یک فرهنگ و ارزش تلقی می شود؛ به نحوی  که حفظ کرامت انسانی به پایبندی عموم به حجاب در قالب اهتمام به یک قرار داد اجتماعی  وابسته است.

صیانت از زنانگی؛ مهمترین کارکرد حجاب

هم چنین حجاب در راستای تعادل بخشی میان جامعه و خانواده ؛  زنانگی و آثار آن هم چون محبت ورزی و تقویت  نقش مادری و نیز  اتکای زن به مرد و تقویت غیرت از باب «الرجال قوامون علی النسا[1]؛ مردان، سرپرست و نگهبان زنانند» را موجب خواهد شد.

غرب و اجبار به بی حجابی

لیکن در کشورهای غربی بر مبنای نظریه برهنگی فروید؛ که تبعات آن نیز به اجمال از نظر گذشت، قرار دادهای اجتماعی نه با رویکرد فرهنگی، بلکه  به صورت جبری و غیر هنجاری  تعریف می شود و پوشش کامل زنان در جوامع غربی در تضاد با افراط گرایی در غریزۀ جنسی تعریف می شود. لذا طرح قانون  ممنوعیت حجاب(اجبار  در بی حجابی) در بسیاری از کشورهای غربی اجرایی شده است.

نه به بی حجابی اجباری؛ مولفه ای فطری

با این تفاسیر بهتر می توان به عمق کارکردهای بی نظیر حجاب در اسلام  به عنوان یک عنصر مهم فرهنگی و ارزشی نگریست؛ زیرا این غرب است که متهم به استفاده از  اجبار و زور در مسیر شکست خورده برهنگی است و نه اسلام؛ زیرا عناصر فرهنگی و ارزشی حجاب در اسلام بر مدار فطرت حرکت می کنند و همگان می دانیم فطرت بر مبنای ارزش هاست و نه اجبار.

[1] سورۀ نساء؛آیۀ34

انتهای پیام/ اصفهان شرق

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.